-->Pályázatok / HEFOP 4.4 - IKIR / Tájékoztató

Tájékoztató


Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnekPDF változat

Az egészségügyi intézmények által létrehozott informatikai rendszer segítségével történő elektronikus adatkezelésről és adattovábbításról

Jelen egészségügyi intézmény tagja annak a számítógépes információs rendszernek, amelynek segítségével az egészségügyi intézmények elektronikus úton kezelik és továbbítják a betegek egészségügyi és személyazonosító adatait, amennyiben a beteg adatainak ily módon történő kezeléséhez és továbbításához hozzájárult.

Az egészségügyi intézmények közötti adatáramlást elektronikus úton lehetővé tevő számítógépes rendszerben zajló folyamatokért a rendszerhez kapcsolódó egészségügyi intézmények által létrehozott konzorcium a felelős.

A beteg jogosult eldönteni, hogy az ellátás során a hagyományos, papír alapú adatkezelést vagy az elektronikus úton történő adatkezelést választja.

Az egészségügyi intézmények mindkét fajta adatkezelés során az adatvédelmi törvény és az egészségügyi adatok védelméről szóló törvény előírásai szerint járnak el. Az elektronikus adatkezelés mégis abban tér el a hagyományos papír alapú adatkezeléstől, hogy a központi indexadatbázis segítségével az adatok az egészségügyi intézményekben elektronikus úton kerülne rögzítésre, illetve továbbításra az egyes egészségügyi intézmények között.

Amennyiben a beteg teljes körben hozzájárul adatainak elektronikus úton történő kezeléséhez és továbbításához, a betegek azonosítására szolgáló TID szám rendszer általi létrehozását követően a rendszerhez kapcsolódó egészségi intézmények között a beteg adatai szabadon áramolhatnak.(a TAJ szám nem alkalmazható betegazonosításra a számítógépes rendszerben, mert a jogszabályok csak egészségügyi intézménynek engedi meg a TAJ szám kezelését.)

A rendszerhez kapcsolódó egészségügyi intézményekben csak az arra jogosult egészségügyi dolgozók és csak a gyógykezelés céljához elengedhetetlenül szükséges mértékben kezdeményezhetik a beteg adatainak elektronikus úton történő továbbítását. Ilyen estben lehetőség van a korábbi gyógykezeléssel összefüggő adatok lekérésére is.

A betegeknek azonban jogukban áll megtiltani az elektronikus úton történő adatkezelést, valamint adattovábbítást, és jogosultak korlátozott hozzájárulás megtételére is.

A betegek az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket bármikor megtehetik az egészségügyi intézmény hatáskörrel rendelkező alkalmazottjainál. A TID szám segítségével a betegek bármikor élhetnek az elektronikus úton történő adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó betegrendelkezési jogukkal az internetes portálon keresztül is.(www. kezelnet.hu)

A beteg a betegrendelkezés megtételét követően is bármikor jogosult személyes, illetve egészségügyi adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve korábban megtett rendelkezését módosítani.

A magyar jogszabályok szerint, ha az érintett önként kezdeményezi a betegellátást, ezzel – ellenkező nyilatkozat hiányában – hozzájárul adatainak az egészségügyi intézményben, a gyógykezelés érdekében való kezeléséhez. Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

Ez a szabály nem terjed ki azonban az elektronikus úton történő adatkezelés során előforduló valamennyi folyamatra (pl. a TID azonosító szám létrehozása érdekében a számítógépes rendszerbe történő adattovábbítás esete), ezért az elektronikus úton történő adatkezelés esetén szükség van a beteg írásbeli hozzájárulására.

A fent hivatkozott adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések alapján a betegek adatai (ideértve a korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat is) a beteg hozzájárulása nélkül is jogszerűen továbbíthatóak az alábbi esetekben:

 • ha mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi
 • a beteg további ápolását, gondozását végző személyekkel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségügyi állapotának károsodásához vezethet
 • sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat
 • az érintett választott háziorvosa részére a beteg ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában:
 • az igazságügyi orvos szakértő részére;

  olyan betegellátó részére, aki az orvosi vizsgálatban, a kórisme megállapításában, ill. a gyógykezelésben vagy műtétnél közreműködött;

  olyan betegellátó részére, aki nem közreműködött ugyan a fentiekben, de akivel az adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.

  Annak érdekében, hogy a fent ismertetett eseteken kívül is továbbíthatóak legyenek a beteg egészségügyi és személyazonosító adatai, az adattovábbításhoz is szükség van a beteg előzetes írásbeli hozzájárulására.

  A fenti eseteken túl az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek a beteg ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat (a továbbiakban:orvosi titok) csak az arra jogosulttal közölhetik, illetve kötelesek azokat bizalmasan kezelni. A betegnek joga van rendelkezni arról, mely személyek jogosultak adatainak (teljes vagy részleges) megismerésére, illetve kiket zár ki annak (teljes vagy részleges) megismeréséből.

  Minden olyan adat, melyből nem lehet visszakövetkeztetni a beteg személyére, az érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozható és továbbítható, kivéve ha az adatszolgáltatónak száma háromnál kevesebb, mert ebben az esetben összesítve sem lehet az adatokat – az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül – nyilvánosságra hozni.

  Az olyan adatot, melyből vissza lehet következtetni a beteg személyére továbbítani lehet a érintett hozzájárulása nélkül:

  • olyan közérdekű feladatot ellátó szerv számára, amely az ilyen típusú adatot az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül is jogosult nyilvánosságra hozni,
  • statisztikai tevékenységgel foglalkozó nemzetközi szervezetnek, jogszabályban meghatározott nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében.

  Az egészségügyi intézmények a betegek adatait a jogszabályban foglalt, tárolásra előírt határidőt követően megsemmisítik, kivéve ha a további nyilvántartás tudományos kutatás vagy gyógykezelés érdekében indokolt.

Címkék

Olvasd be okostelefonoddal és mentsd el!

Hirdetés